Polityka prywatności w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.homine.com.pl, jak też w związku z korzystaniem z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednictwa kredytowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego
§1
Administratorem Państwa danych gromadzonych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.homine.com.pl, jak też w związku ze świadczonymi usługami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednictwa kredytowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego jest Katarzyna Imienowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Homine Katarzyna Imienowska NIP 8882462473 mail: biuro@homine.com.pl tel. 607700098.
§2
Korzystanie ze strony internetowej lub pozostałych świadczonych usług jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności, w szczególności z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wszystkich usług świadczonych przez administratora, w tym pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednictwa kredytowego, czy pośrednictwa ubezpieczeniowego i dla celów wskazanych w § 5.
§3

Funkcjonowanie strony internetowej oraz świadczenie usług pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwa kredytowego lub pośrednictwa ubezpieczeniowego wiąże się z koniecznością pozyskania i przetwarzania następujących danych osobowych:

  • danych uzyskanych bezpośrednio – np. adres email, imię i nazwisko, nr telefonu, nr PESEL, adres zamieszkania – a wynikających z szczegółowych formularzy wewnętrznych firmy lub też formularzy podmiotów współpracujących – w tym banków, firm ubezpieczeniowych, developerów, innych biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośredników finansowych, pośredników ubezpieczeniowych, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, notariuszy itp.;
  • danych zbieranych w sposób automatyczny – np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, aktywności na stronie. Administrator posługuje się także plikami cookies, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika mogą być zmienione w taki sposób, aby blokować możliwość wprowadzenia plików cookies lub informować o każdym ich zamieszczeniu.
§4
Opisane w § 3 dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób zainteresowanych świadczonymi usługami (formularze kontaktowe, bezpośrednie spotkania, rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa itp.) oraz automatycznie – w procesie odwiedzin strony internetowej www.homine.com.pl.
§5
Zgromadzone dane służą przede wszystkim zapewnieniu prawidłowego biegu wszystkich świadczonych przez administratora usług, w tym usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednictwa kredytowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego. Administrator wykorzystuje dane także w celach marketingowych, badania rynku, celach statystycznych, czy poprawy funkcjonalności strony internetowej.
§6
Dane osobowe związane bezpośrednio z działalnością firmy przechowywane są przez okres do 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia współpracy, chyba że przepisy szczególne nakładają na administratora obowiązek przechowywania tych danych przez okres dłuższy. Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych i statystycznych przetwarzane są przez administratora w okresie do 36 miesięcy od dnia ich pozyskania.
§7
Administrator informuje, że podmiotem przetwarzającym dane osobowe w zakresie strony internetowej www.homine.com.pl jest Flava Studio Artur Czachowski NIP 9532488780.
§8
Administrator informuje, iż dane osobowe uzyskane w procesie świadczonych usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednictwa kredytowego lub pośrednictwa ubezpieczeniowego mogą być przekazywane podmiotom, o których mowa w § 3 lit a przedmiotowego regulaminu, a szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na wniosek zainteresowanego.
§9
Podanie w/w danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w zakresie świadczonych przez firmę usług, w tym w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344). Odmowa podania danych wyklucza możliwość nawiązania współpracy.
§10
Osoby, których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, mają prawo do ich zmiany, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, bądź też skargi do organu nadzorczego jeśli dojdą do wniosku, że naruszone zostały przepisy prawa.
§11
Zbierane dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
§12
Administrator zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie podane przez użytkowników strony internetowej www.homine.com.pl dane osobowe organom państwowym (sądy, prokuratury, policja itp.) w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami.