Regulamin dodawania bezpłatnych ogłoszeń zbycia/nabycia/wynajmu/ dzierżawy nieruchomości na portalu internetowym www.homine.com.pl
§1

Osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, może umieścić w sposób bezpłatny, niepodlegające multiplikacji, ogłoszenie sprzedaży nieruchomości, zamiany, dożywocia lub innej czynności prawnej przenoszącej własność nieruchomości w znaczeniu rzeczowym lub jej wynajmu, położonej w obszarze miast Włocławek, Lipno, Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski, Brześć Kujawski, Kowal i ich okolic.

§2
Poprzez nieruchomość należy rozumieć zarówno prawo własności gruntu, prawo własności budynku niezwiązanego z gruntem, prawo własności budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, odrębną własność lokalu, jak też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
§3
Osoba fizyczna umieszczająca ogłoszenie oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością, a więc jest zdolna i uprawniona do zawarcia notarialnej umowy przeniesienia władności nieruchomości w znaczeniu rzeczowym, zawarcia skutecznej umowy najmu nieruchomości, jak też jest uprawniona do zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w tym zakresie. Oświadcza także, że dane umieszczone w ogłoszeniu są zgodne z prawdą i odpowiadają jej najlepszej wiedzy oraz woli.
§4
Nie jest uprawnionym umieszczanie w treści ogłoszenia w sposób bezpośredni lub ukryty informacji odsyłających do konkurencyjnych stron internetowych, serwisów informacyjnych i innych nośników danych. Nie jest także uprawnionym umieszczanie informacji publicznie widocznych, umożliwiających kontakt z osobą umieszczającą ogłoszenie.
§5
Zasady dysponowania danymi osobowymi określa odrębny dokument zatytułowany „Polityka prywatności w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.homine.com.pl, jak też w związku z korzystaniem z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednictwa kredytowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego”, który podlega odrębnemu i obowiązkowemu zatwierdzeniu przez korzystającego z usługi.
§6
Za ogłoszenia niezgodne z przedmiotowym regulaminem, niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub w inny sposób niedozwolone odpowiedzialność w całości i wyłącznie ponosi zamieszczający ogłoszenie.
§7
Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
§8
Administratorem portalu jest licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami Katarzyna Imienowska (licencja zawodowa nr 17229, Polisa ubezpieczeniowa PZU nr 1042562974) , prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Homine Katarzyna Imienowska (www.homine.com.pl). Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zamian w treści ogłoszenia lub ich usuwania, w szczególności w sytuacji naruszenia niniejszego regulaminu, bez podania przyczyny.
§9
Ogłoszenie pojawia się na stronie internetowej www.homine.com.pl w czasie możliwie najszybszym, nie później niż 24 godzin i po uprzedniej formalnej weryfikacji jego treści.
§10
Ogłoszenie można wycofać w dowolnym czasie, na zasadach tożsamych z jego umieszczeniem.
§11
Zabronione jest bez zgody administratora portalu wyrażonej na piśmie kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z portalu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.